شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنبه : 9:00 - 13:00
88750650
Tell
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 6132 8SFF
توضیحات آگهی• بابت قیمت سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر875765-S01 با شرکت تماس حاصل فرمائید.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 6148 8SFF
توضیحات آگهی• بابت قیمت سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 875764-S01 با شرکت تماس حاصل فرمائید.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 6130  8SFF
توضیحات آگهی• بابت قیمت سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر826567-B21 با شرکت تماس حاصل فرمائید.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 6130 8SFF
توضیحات آگهی• بابت قیمت سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر P06423-B21 با شرکت تماس حاصل فرمائید.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 6126 8SFF
توضیحات آگهی• بابت قیمت سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 875763-S01 با شرکت تماس حاصل فرمائید.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 5118 8SFF
توضیحات آگهی• بابت قیمت سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر P06422-B21 با شرکت تماس حاصل فرمائید.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 5115 8SFF
توضیحات آگهی• بابت قیمت سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 875761-S01 با شرکت تماس حاصل فرمائید.
سرور اچ پی پرولینت DL380 G10 3106 8SFF
توضیحات آگهی• بابت قیمت سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 826564-B21 با شرکت تماس حاصل فرمائید.

Search

>