شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنبه : 9:00 - 13:00
88750650
Tell
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 6148 8SFF
توضیحات آگهیسرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 875764-S01 بابت قیمت لطفا تماس گرفته شود.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 6130  8SFF
توضیحات آگهیسرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 826567-B21 بابت قیمت لطفا تماس گرفته شود.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 6130 8SFF
توضیحات آگهیسرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر P06423-B21 بابت قیمت لطفا تماس گرفته شود.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 6126 8SFF
توضیحات آگهیسرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 875763-S01 بابت قیمت لطفا تماس بگیرید.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 5118 8SFF
توضیحات آگهیسرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر P06422-B21 بابت قیمت لطفا تماس بگیرید.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 5115 8SFF
توضیحات آگهیسرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 875761S01 بابت قیمت لطفا تماس گرفته شود.
سرور اچ پی پرولینت DL380 G10 3106 8SFF
توضیحات آگهیاورجینال با پارت نامبر 826564-B21
سرور اچ پی پرولینت DL380 G10 4110 12LFF
توضیحات آگهیاورجینال با پارت نامبر 868710-B21

Search